Indukovanie a meranie sebauvedomovania: prehľadová štúdia

Gabriela Šeboková, Marta Popelková

Abstrakt

Cieľom predkladanej štúdie je poskytnúť prehľad vybraných metód na indukovanie a meranie sebauvedomovania. Sebauvedomovanie je autormi konceptualizované jednak ako situačný stav – situačné sebauvedomovanie (self-awareness), ďalej ako osobnostná črta – dispozičné sebauvedomovanie (self-consciousness). V štúdii uvádzame typické metódy indukovania sebauvedomovania – podnety využívané na vyvolanie a experimentálnu manipuláciu so situačným sebauvedomovaním, a metódy na meranie dispozičného aj situačného sebauvedomovania. Metódy merania oboch typov sebauvedomovania sme rozdelili do troch skupín: sebavýpoveďové dotazníky, lingvistická analýza sebauvedomovania a tzv. nepriame metódy. V štúdii uvádzame psychometrické vlastnosti ako aj výhody a nevýhody jednotlivých metodík.

Klíčová slova

situační sebeuvědomování, dispoziční sebeuvědomování, psychometrické vlastnosti

Literatura

BURNKRANT, R. E., & PAGE, T. (1984). A modification of the Fenigstein, Schreier and Buss Self-consciousness scales. Journal of personality assessment, 48 (6), 629–638. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–24].

BUSS, A. (2001). Psychological Dimensions of the Self. California: Sage Publications.

CARVER, CH.S., & SCHEIER, M. (1987). The blind men and the elephant: Selective examination of the private-public literature gives rise to a faulty perception. Journal of personality, 55 (3), 525–541. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–25].

CARVER, CH.S., & SCHEIER, M. (1978). Self-focusing effects of dispositional self-consciousness, mirror presence, and audience presence. Journal of Personality and Social Psychology, 36 (3), 324–332. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–25].

CRAMER, K. M. (2000). Comparing the relative fit of various factor models of the self-consciousness scale in two independent samples. Journal of personality assessment, 75 (2), 295 – 307. [Dostupné tiež z databázy, cit. 2012–07–20].

DAVIS, M. H., & FRANZOI, S.L. (1991). Stability and change in adolescent self-consciousness and empathy. Journal of Research in Personality, 25, 70–87. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–23].

EICHSTAEDT, J., & SILVIA, P.J. (2003). Noticing the self: Implicit assessment of self-focused attention using word recognition latencies. Social cognition, 21 (5), 349 – 361. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–30].

FAST, L.A., & FUNDER, D.C. (2008). Personality as manifest in word use: correlations with self-report, acquaintance report, and behavior. Journal of personality and social psychology, 94 (2), 334 – 346. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–30].

FAST, L.A., & FUNDER, D.C. (2010). Gender differences in the correlates of self-referent word use: authority, entitlement, and depressivesymptoms. Journal of personality, 78 (1), 313 – 338. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–30].

FENIGSTEIN, A. (1984). Self-consciousness and the overperception of self as a target. Journal of personality and social psychology, 47 (4), 860–870. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–23].

FENIGSTEIN, A. (1987). On the Nature of Public and Private Self-Consciousness. Journal of personality 55 (3), 543 – 554. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–03–11].

FENIGSTEIN, A., SCHEIER, M. F. & BUSS, A. H. (1975). Private and public self-consciousness: assessment and theory. Journal of consulting and clinical psychology 43 (4), 522 – 527. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–23].

GHORBANI, N., WATSON, P.J., KRAUSS, S.W., DAVISON, H.K. & BING, M.N. (2004). Private self-consciousness factors: relationships with need for cognition, locus of control, and obsessive thinking in Iran and the United States. Journal of Social Psychology, 144 (4), 359 –372. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–24].

HALAMA, P. (2005). Princípy psychologickej diagnostiky. Trnava: Trnavská Univerzita v Trnave.

INGRAM, R.E. (1990). Self-focused attention in clinical disorders: review and a conceptual model. Psychological Bulletin 107 (2), 156–176. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–03–11].

JUNGHAENEL, D.U., SMYTH, J.M., & SANTNER, L. (2008). Linguistic dimensions of Psychopathology: A quantitative analysis. Journal of Social and Clinical Psychology, 27 (1), 36–55. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–30].

KEMMELMEIER, M. (2001). Private self-consciousness as a moderator of the relationship between value orientations and attitudes. The journal of social psychology 141 (1), 61 – 74. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–03–11].

LIU, X.F., et al. (2009). The validity and reliability of the revised chinese version of the situational self-awareness scale. Social behavior and personality, 39 (6), 743 – 752. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–29].

MOR, N., & WINQUIST, J. (2002). Self-focused attention and negative affect: A Meta – analysis. Psychological bulettin, 128 (4), 638 – 662. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–24]

MORIN, A. (2011). Self-awareness Part 1: Definition, measures, effects, functions and antecedents. Social and personality psychology compass, 5 (10), 807 – 823.

NASBY, W. (1996). Private and public self-consciousness and articulation of the ought self from private and public vantages. Journal of personality 64 (1), 131 – 156. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–03–11].

NYSTEDT, L., & LJUNGBERG, A. (2002). Facets of private and public self-consciousness: construct and discriminant validity. European Journal of Personality, 16 (2), 143 – 159. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–24].

PENNEBAKER, J.W., MEHL, M.R., & NIEDERHOFFER, K.G. (2003). Psychological aspects of natural language use: Our words, our selves. Annual review psychology. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–30].

PETERSON, S., & RITZ, T. (2010). The role of fearful beliefs in the relationship between situational self-awareness and report of breathing-related sensations. British Journal of Health Psychology, 16, 359–372. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–27].

PYSZCZYNSKI, T., GREENBERG, J., HAMILTON, J., & NIX, G. (1991). On the relationship between self-focused attention and psychological disorder: a critical reappraisal. Psychological Bulletin 110 (3), 538–543. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host cit. 2012–03–11].

RASKIN, R., & SHAW, R. (1988). Narcissism and the use of personal pronouns. Journal of personality, 52 (2), 393 – 404. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–30].

SEDIKIDES, C. (1992). Attentional effects on mood are moderated by chronic self-conception valence. Society for personality and social psychology, 18 (5), 580–584. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–28].

SILVIA, P.J. (2002). Self-awareness and emotional intensity. Cognition and emotions, 16 (2), 195–216. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–30].

SILVIA, P.J., et al. (2006). Emotions concepts and self-focused attention : Exploring paralel effects of emotional states and emotional knowledge. Motiv emot, 30, 229–235. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–23].

SILVIA, P. J., & DUVAL, T. S. (2001). Objective self-awareness theory: Recent progress and enduring problems. Personality and Social Psychology Review, 5 (3), 230 – 241. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–23].

SCANDELL, D. J. (1998). The Personality correlates of public and private self-consciousness from a five–factor perspective. Journal of Social Behavior & Personality, 13 (4), 579 – 592. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–24].

SWART, CH., ICKES, W., & MORGENTHALER, E.S. (1978). The effect of objective self-awareness on compliance in a reactance situation. Social behavior and personality, 6 (1), 135–139. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–24].

ŠEBOKOVÁ, G. (2012). Reliabilita a faktorová štruktúra dotazníka Self-consciousness scale. VII. Medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa.

ŠEBOKOVÁ, G. (2012a). Súkromné a verejné sebauvedomovanie z hľadiska pohlavia a odboru štúdia. PhD existence II : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. Olomouc, Univerzita Palackého.

ŠEBOKOVÁ, G. (2011). Súkromné a verejné self v kontexte osobnostných čŕt. Nepublikovaná diplomová práca. Bratislava: Filozofická Fakulta UK.

TRAPNELL, P., & CAMPBELL, J. (1999). Private Self-Consciousness and the Five –Factor Model of Personality: Distinguishing Rumination From Reflection. Journal of Personality & Social Psychology, 76 (2), 284 – 304. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–07–24]

VAZIRE, S., & CARLSON, E.N. (2010). Self-knowledge of personality: Do people know themselves? Social and personality psychology compass, 4 (8), 605–620. [Dostupné tiež z databázy Ebsco Host, cit. 2012–08–02].

WEGNER, D.M., & GIULIANO, T. (1980). Arousal-induced attention to self. Journal of Personality and Social Psychology, 38 (5), 719–726. Dostupné tiež na: http://www.wjh.harvard.edu/…01980%20.pdf WEGNER, D.M., & GIULIANO, T. (1983). On sending artifact in search of artifact: Reply to McDonald, Harris, and Maher. Journal of Personality and Social Psychology, 44 (2), 290 – 293. Dostupné tiež na: http://www.wjh.harvard.edu/…o%201983.pdf

Zobrazit celé Skrýt