Etické zásady publikování
Předpokladem přijetí příspěvku k publikaci je fakt, že text nebyl nabídnut jinému subjektu ani v pozměněné podobě. Pokud zaslaný článek navazuje na předchozí publikační činnost autora, starší článek musí být řádně citován a autor musí v novém článku uvést, v čem článek rozšiřuje, v čem je nový.

Postup při porušení etických zásad publikování
Pokud se ukáže, že autor porušil etické zásady publikování a nerespektoval pravidlo původnosti článku, bude článek s touto poznámkou z webu stažen.

Autorská práva a poplatky
Autorům zůstávají autorská práva k jejich publikovanému příspěvku, přihlášením rukopisu přiznávají E-psychologii právo prvního publikování: příspěvek je zároveň licencován pod licencí Creative Commons Attribution 4.0. Dále také zde.

Přihlášení rukopisu, recenzní řízení a publikování v E-psychologii není zpoplatňováno.


Jednotlivé rubriky časopisu jsou:
Výzkumné studie
Metodické studie
Přehledové studie
Příspěvky z praxe
Diskuse
Zprávy (z odborných akcí, životní jubilea aj.)
Recenze knih

Příspěvky do všech rubrik mají tyto náležitosti:

 • na začátku: název, jméno autora/autorky
 • na konci: základní informace o autorovi/autorce (tituly, kde pracuje či studuje, na co se odborně zaměřuje), kontaktní údaje (e-mail a korespondenční adresa)
 • součástí článků mohou být i fotografie (z konferencí apod.).

Struktura výzkumné studie

 • abstrakt v češtině/slo­venštině a v angličtině, každý přibližně 1500 znaků bez mezer (překlad může zajistit redakce)
 • název článku v angličtině
 • 3–5 klíčových slov v češtině a v angličtině
 • vlastní text členěný do podkapitol (krátký úvod, teoretické zázemí, cíl výzkumu, výzkumné otázky či hypotézy, výzkumný soubor a použité metody, výsledky, diskuse, limity studie, závěr s případnými doporučeními do praxe)
 • literatura

Struktura přehledové studie

 • abstrakt v češtině/slo­venštině a v angličtině, každý přibližně 1500 znaků bez mezer (překlad může zajistit redakce)
 • název článku v angličtině
 • 3–5 klíčových slov v češtině a v angličtině
 • vlastní text (krátký úvod, cíl studie, hlavní stať členěná do podkapitol s názvy v souladu s konkrétním prezentovaným tříděním či historií vývoje teorií/výzkumů/me­tod/atd., závěr s případnými implikacemi pro praxi či empirický výzkum)
 • literatura

Struktura metodické studie

 • abstrakt v češtině/slo­venštině a v angličtině, každý přibližně 1500 znaků bez mezer (překlad může zajistit redakce)
 • název článku v angličtině
 • 3–5 klíčových slov v češtině a v angličtině
 • vlastní text členěný do podkapitol (krátký úvod, teoretické zázemí, cíl studie, metoda, způsob analýzy a zpracování dat, výzkumný soubor, výsledky, diskuse s uvedením limitů studie a doporučeními pro další práci s metodou, závěr)
 • literatura

Struktura příspěvku z praxe

 • abstrakt v češtině/slo­venštině a v angličtině, každý přibližně 1500 znaků bez mezer (překlad může zajistit redakce)
 • název článku v angličtině
 • 3–5 klíčových slov v češtině a v angličtině
 • vlastní text členěný do podkapitol (krátký úvod, specifikace typu klientů či psychologické praxe, řešený problém klienta či psychologické praxe, zkušenost s řešením problému a její reflexe, závěr s případnými implikacemi pro teorii či empirický výzkum)
 • literatura

Struktura diskuse:

 • abstrakt v češtině/slo­venštině a v angličtině, každý přibližně 1500 znaků bez mezer
 • název v angličtině
 • 3–5 klíčových slov v češtině a v angličtině
 • vlastní text (krátký úvod, popis odborného kontextu diskutovaného problému, reflexe různých pohledů či přístupů k problému, stanovisko autora příspěvku, shrnutí)
 • literatura

Rozsah
Výzkumné, přehledové a metodické studie přibližně 9–15 stran
Příspěvky z praxe a diskuse přibližně 3–10 stran
Zprávy a recenze 1–3 strany

Formát

 • písmo Times New Roman, velikost 12
 • text ve formátu dokumentu (.doc, .docx)
 • řádkování 1,5
 • nadpis tučně
 • jméno autora/autorky kurzívou
 • zarovnat do bloku
 • všechny zkratky při prvním použití vysvětlit, v dalším textu už je možné používat zkratky bez vysvětlení
 • tabulky a obrázky očíslovat a opatřit názvem, odkazovat v textu

Práce s literaturou

Do seznamu citací prosíme důsledně doplňujte DOI díla, a to ve formátu URL (https://doi.org/…).
Do recenzního řízení nebude přijímán příspěvek bez DOI v seznamu literatury. 

Odkazy na použitou literaturu v textu a seznam na konci příspěvku musí být ve formátu dle APA, 7. vydání.
Užitečné stránky s návodem a příklady v angličtině najdete zde (Purdue University) nebo zde (Trinity College Library).