Proč publikovat v E-psychologii
Elektronické publikování s otevřeným přístupem umožňuje rychlou komunikaci ve vědě a výzkumu. V E-psychologii vítáme i dílčí výsledky výzkumu, k nimž se lze vztahovat v závěrečných rukopisech. Můžete nám nabídnout k publikaci detailnější metodologii své studie a v dalších publikacích tak uspořit cenné místo. Vítáme články vycházející z kvalifikačních prací, budou zařazeny do standardního recenzního řízení.
Své rukopisy přihlašujte do redakčního systému zde. Po vložení rukopisu obdržíte do 5 dnů e-mailem z redakce potvrzení o příjmu.

Autorská práva a poplatky
Datové soubory
Rubriky časopisu
Rozsah
Formát
Formát číselných údajů
Práce s literaturou
Náležitosti příspěvků

Struktura výzkumné studie
Struktura metodické studie
Struktura teoretické studie
Struktura výzkumného protokolu (study protocol)
Struktura literární přehledové studie
Struktura systematické přehledové studie a meta-analýzy
Struktura případové studie / kazuistiky
Struktura příspěvku z praxe
Struktura diskuse
Recenzní řízení

Autorská práva a poplatky

Autorům zůstávají autorská práva k jejich publikovanému příspěvku, přihlášením rukopisu přiznávají E-psychologii právo prvního publikování: příspěvek je zároveň licencován pod licencí Creative Commons Attribution 4.0. Dále také zde.

Publikování příspěvků, které jsou dedikované konkrétním grantům, podléhá poplatku. Korespondující autor takového rukopisu přijatého k zveřejnění se zavazuje zajistit úhradu příspěvku na publikování ve výši 3000 Kč. Částka je splatná po ukončeném recenzním řízení a schválení rukopisu k publikaci, a to před jeho zveřejněním (platné pro rukopisy přihlášené po 1. září 2023), a to na základě faktury vystavené redakcí E-psychologie.
Publikování rukopisů bez dedikace není zpoplatněno.

Datové soubory

Podporujeme otevřenou vědu. Doporučujeme využít některý z depozitářů výzkumných dat, např. Open Science Framework. Více o OSF zde: Foster, E. D., & Deardorff, A. (2017). Open Science Framework (OSF). Journal of the Medical Library Association: JMLA, 105(2), 203–206. https://doi.org/…jmla.2017.88. Více o různých depozitářích zde: https://www.nature.com/…repositories#…

Rubriky časopisu

Rubriky, u nichž probíhá dvojitě zaslepené (oboustranně anonymní) recenzní řízení, jsou:

Výzkumné studie
Metodické studie
Teoretické studie
Protokol výzkumu (Study protocol)
Přehledové studie (literární přehledové studie; systematické přehledové studie a meta-analýzy)
Případové studie a kazuistiky

Rubriky, u nichž jsou rukopisy zařazeny na základě redakčního rozhodnutí:
Příspěvky z praxe
Diskuse
Zprávy (o výzkumných projektech, z odborných akcí, apod.)
Recenze knih
Poznámka: Příspěvky v těchto rubrikách nemusí vyjadřovat stanoviska redakce E-psychologie anebo ČMPS.

Rozsah

Výzkumné, přehledové a metodické studie přibližně 9–15 stran
Příspěvky z praxe a diskuse přibližně 3–10 stran
Zprávy a recenze 1–3 strany

Formát

 • písmo Times New Roman, velikost 12
 • text ve formátu dokumentu (.doc, .docx)
 • řádkování 1,5
 • nadpis tučně
 • jméno autora/autorky kurzívou
 • zarovnat do bloku
 • všechny zkratky při prvním použití vysvětlit, v dalším textu už je možné používat zkratky bez vysvětlení
 • tabulky a obrázky očíslovat a opatřit názvem, odkazovat v textu.

Požadavky na obrázky, grafy: preferovaným formátem je .png v rozlišení 300 dpi. Grafy uvítáme zvlášť v xls souboru. Fotografie, grafy, tabulky vložte s popisky do textu příspěvku. Převzaté grafické reprezentace je nutné řádně citovat.

Formát číselných údajů

Detailní popis ZDE.

Práce s literaturou

Do seznamu citací prosíme důsledně doplňujte DOI díla, a to ve formátu URL (https://doi.org/…).

Do recenzního řízení nebude přijímán příspěvek bez DOI v seznamu literatury.

Odkazy na použitou literaturu v textu a seznam na konci příspěvku musí být ve formátu dle APA, 7. vydání. Užitečné stránky s návodem a příklady v angličtině najdete na webu Purdue University.

Náležitosti příspěvků

Příspěvek je připraven minimálně ve třech souborech:
 1. titulní strana s autorskými údaji – jména, afiliace, ORCID, grantová podpora, základní informace o autorech (tituly, kde pracují, odborné zaměření), kontaktní údaje (e-mail a korespondenční adresa), název souboru: „titulka_jmeno prvniho autora bez diakritiky“, formát docx
 2. samotný rukopis bez autorských údajů pro recenzní řízení obsahuje:
  • název (česky/slovensky a anglicky)
  • abstrakt a klíčová slova v češtině/slo­venštině a v angličtině
  • tělo příspěvku dle níže uvedených pokynů dle typu článku
  • obrazové přílohy (tabulky, grafy, obrázky) na patřičných místech
  • název souboru: první tři slova z názvu bez diakritiky, bez předložek/spojek, formát docx
 3. průvodní dopis (cover letter), příklad zde.

Struktura výzkumné studie

 • abstrakt v češtině/slo­venštině a v angličtině, každý přibližně 1500 znaků bez mezer
 • název článku v angličtině
 • 3–5 klíčových slov v češtině a v angličtině
 • vlastní text členěný do podkapitol:
  • krátký úvod, teoretické zázemí, cíl výzkumu, výzkumné otázky či hypotézy,
  • výzkumný soubor a použité metody,
  • analýzy a výsledky,
  • diskuse včetně limitů studie,
  • závěr s případnými doporučeními do praxe
 • literatura.

  Doporučujeme strukturu dle mezinárodně uznávaných vodítek pro: Randomizované kontrolované studieNerandomizované kontrolované studieObservační studieKvalitativní studieIntervenční studie 

  Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., Frost, D. M., Josselson, R., & Suárez-Orozco, C. (2018). Journal article reporting standards for qualitative primary, qualitative meta-analytic, and mixed methods research in psychology: The APA Publications and Communications Board task force report. American Psychologist, 73(1), 26–46. http://dx.doi.org/…7/amp0000151

Struktura metodické studie

Metodické studie mají popisovat nové postupy, změny existujících metod, standardizace zahraničních metod, či diskutovat různé přístupy k analýzám dat.
 • abstrakt v češtině/slo­venštině a v angličtině, každý přibližně 1500 znaků bez mezer
 • název článku v angličtině
 • 3–5 klíčových slov v češtině a v angličtině
 • vlastní text členěný do podkapitol:
  • krátký úvod, teoretické zázemí, cíl studie, popis protokolu a možné využití metody,
  • metoda (vč. nutných materiálů, podrobného popisu postupů, časové náročnosti), výzkumný soubor,
  • způsob analýzy a zpracování dat,
  • (očekávané) výsledky,
  • diskuse včetně srovnání s existujícími metodami či postupy; s uvedením limitů studie a doporučeními pro další práci s metodou, popisu nezdarů a návrhů, jak se jim vyhnout apod.
  • závěr
 • literatura.

Struktura teoretické studie

Teoretické studie mohou interdisciplinárně diskutovat dříve publikované články a jejich závěry; vztahovat se ke třídě teoretických modelů v dané oblasti; diskutovat alternativní teoretické přístupy; obsahovat metateoretické diskuse o testování teorií a souvisejících tématech; navrhovat nové konceptuální modely, aj.
 • abstrakt v češtině/slo­venštině a v angličtině, každý přibližně 1500 znaků bez mezer
 • název článku v angličtině
 • 3–5 klíčových slov v češtině a v angličtině
 • vlastní text členěný do podkapitol:
  • krátký úvod: cíle práce, východiska. Vyhněte se podrobnému přehledu literatury nebo shrnutí výsledků.
  • metoda/materiály: s dostatečně podrobnými údaji, aby mohl práci reprodukovat nezávislý výzkumník. Metody, které již byly publikovány, by měly být shrnuty a označeny odkazem. Pokud citujete přímo z dříve publikované metody, použijte uvozovky a uveďte zdroj. Jakékoli úpravy stávajících metod by měly být rovněž popsány.
  • teorie/ výpočty: Oddíl Teorie by měl rozšiřovat, nikoli opakovat, východiska k článku, která již byla zpracována v části Úvodu a položit základy pro další práci. Naproti tomu oddíl Výpočty by měl ukázat praktický vývoj na teoretickém základě.
  • (očekávané) výsledky: jasně a stručně podané.
  • diskuse by měla zkoumat význam výsledků práce, nikoli je opakovat. Kombinovaná kapitola Výsledky a diskuse bývá často vhodná. Vyhněte se rozsáhlým citacím a diskusi o již publikované literatury.
  • hlavní závěry studie mohou být uvedeny v krátkém oddíle Závěry, který může být samostatný, nebo tvořit pododdíl části Diskuse nebo části Výsledky a diskuse.
 • literatura.

Struktura výzkumného protokolu (study protocol)

Výzkumný protokol popisuje plánované či realizované studie (nejčastěji prospektivní, experimentální, klinické). Specifikuje především hypotézy (včetně teoretických východisek) a metody studie (zejména postup tvorby výběrového souboru participantů, operacionalizaci – způsob měření – proměnných a plánované statistické analýzy).

Doporučená struktura pro příspěvky tohoto typu je:

 • abstrakt v češtině/slo­venštině a v angličtině, každý přibližně 1500 znaků bez mezer
 • název článku češtině/slovenštině a v angličtině
 • 3–5 klíčových slov v češtině a v angličtině
 • vlastní text:
  • úvod (cíl výzkumu a jeho zdůvodnění)
  • metody (způsob výběru souboru včetně (předpokládaného) rozsahu, popis měřených proměnných, plán zpracování dat a statistických analýz/hypotézy a jak budou ověřovány)
  • etické aspekty výzkumu
  • plán pro diseminaci výsledků výzkumu
  • diskuse/závěr (shrnutí přínosu plánovaného výzkumu v kontextu současného poznání, upozornění na limity výzkumu a možná rizika realizace)
 • literatura.

Pro experimentální studie doporučujeme sledovat SPIRIT vodítka (https://www.spirit-statement.org), pro přehledové a meta-analytické studie doporučujeme sledovat PRISMA vodítka (http://www.prisma-statement.org/…otocols.aspx).

Struktura literární přehledové studie

Literární přehledové studie popisují aktuální vědecké otázky, a to z různých perspektiv. Nejsou pouze souhrnem dostupné literatury, ale měly by v diskuzi nabízet i vlastní úhel pohledu.
 • abstrakt v češtině/slo­venštině a v angličtině, každý přibližně 1500 znaků bez mezer
 • název článku v angličtině
 • 3–5 klíčových slov v češtině a v angličtině
 • vlastní text:
  • krátký úvod, cíl studie,
  • hlavní stať členěná do podkapitol s názvy v souladu s konkrétním prezentovaným tříděním či historií vývoje teorií/výzkumů/me­tod atd.
  • aktuální řešené otázky, dilemata
  • závěr s případnými implikacemi pro praxi či empirický výzkum
 • literatura.

Struktura systematické přehledové studie a meta-analýzy

Systematické přehledové články a meta-analýzy by měly nabídnout syntézu dosavadních vědeckých poznatků na určené téma, jasně definovat postup výběru a analýz materiálů.
 • abstrakt v češtině/slo­venštině a v angličtině, každý přibližně 1500 znaků bez mezer
 • název článku v angličtině
 • 3–5 klíčových slov v češtině a v angličtině
 • vlastní text:
  • krátký úvod a cíl studie,
  • metody (kritéria výběru, zdrojové platformy, strategie vyhledávání, získávání dat, atd.)
  • způsob analýzy dat a výsledky
  • diskuze včetně hlavních závěrů, limitů studie
  • závěr s případnými implikacemi pro praxi či empirický výzkum
 • literatura

Doporučujeme strukturu dle mezinárodně uznávaných vodítek: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement | The EQUATOR Network (equator-network.org).

Struktura případové studie / kazuistiky

Kazuistika / případová studie popisuje jedinečné případy pacientů, které vykazují neočekávanou diagnózu, výsledek léčby či terapie nebo klinický průběh. Pro zveřejnění je potřeba získat Informovaný souhlas pacienta/klienta (nutno uvést v popisu v případu). Pro další informace viz např. https://www.care-statement.org/
 • abstrakt v češtině/slo­venštině a v angličtině, každý přibližně 1500 znaků bez mezer
 • název článku v angličtině
 • 3–5 klíčových slov v češtině a v angličtině
 • vlastní text členěný do podkapitol:
  • úvod: včetně informace, co je na daném případu jedinečné a relevantní citace z odborné literatury k dané problematice
  • popis případu: včetně anonymizovaných údajů o pacientovi, relevantního fyzického vyšetření a klinických nálezů, předchozí terapie/léčby a jejích výsledků
  • obrázek/graf či tabulka ukazující průběh v čase od epizody (onemocnění, relapsu, atd.), přes terapeutické úkony po popisovaný výsledek
  • diagnostické vyšetření, detaily terapeutické intervence, sledování případů a výsledky
  • diskuze: silné stránky a omezení přístupů v daném případě, diskuze k relevantní odborné literatuře (souhlasné/podobné i protichůdné nálezy), poučení z případu
  • pohled ze strany pacienta
 • literatura.

Struktura příspěvku z praxe

 • anotace v češtině/slo­venštině a v angličtině, každý přibližně 1500 znaků bez mezer (překlad může zajistit redakce)
 • název článku v angličtině
 • 3–5 klíčových slov v češtině a v angličtině
 • vlastní text členěný do podkapitol (krátký úvod, specifikace typu klientů či psychologické praxe, řešený problém klienta či psychologické praxe, zkušenost s řešením problému a její reflexe, závěr s případnými implikacemi pro teorii či empirický výzkum)
 • literatura.

Struktura diskuse

 • anotace v češtině/slo­venštině a v angličtině, každý přibližně 1500 znaků bez mezer
 • název v angličtině
 • 3–5 klíčových slov v češtině a v angličtině
 • vlastní text (krátký úvod, popis odborného kontextu diskutovaného problému, reflexe různých pohledů či přístupů k problému, stanovisko autora příspěvku, shrnutí)
 • literatura.

Recenzní řízení

Recenzní řízení je oboustranně anonymní a procházejí jím výzkumné, metodické a přehledové studie a kazuistiky. Na každý příspěvek jsou vypracovány minimálně dva posudky. Ostatní příspěvky procházejí pouze redakčním posouzením.

Informace o kritériích redakčního posudku, na jejichž základě se rozhoduje o zařazení do recenzního řízení:

 • Jde o odborný příspěvek v zásadě vhodný pro zaměření E-psychologie? *
 • Je výzkumná otázka smysluplná z odborného pohledu? *
 • Hodí se příspěvek svým zaměřením do cílové rubriky?
 • Odpovídá obsah abstraktu obsahu rukopisu?
 • Je uvedena výzkumná otázka či hypotéza?
 • Odpovídá název výzkumné otázce a výsledkům?
 • Vztahuje se obsah úvodní části k výzkumné otázce, hypotéze?
 • Je v diskuzi odpověď na výzkumnou otázku?
 • Odpovídá rozsah a struktura příspěvku požadavkům pro danou rubriku?
 • V případě výzkumné či případové studie, je v textu uvedeno získání souhlasu etické komise a podpis informovaného souhlasu případně uveden důvod, proč nebylo řešeno?
 • Jsou použity relevantní zdroje (odborná literatura)?
 • Je použit citační formát APA 7th?

Pokud jsou všechny odpovědi ano, pak studii lze zařadit do recenzního řízení. Pokud ne, vrací se z redakce autorovi k doplnění anebo se zamítá. V případě odpovědí NE na základní otázky * příspěvek se vždy zamítá.

Harmonogram postupu rukopisu recenzním řízením:

 • Potvrzení o přijetí do redakce: do 5 dnů od obdržení
 • Rozdělení rukopisů k redakčnímu posouzení: 2× měsíčně
 • Vyrozumění autorovi: do 3 týdnů poté
 • V případě vrácení k úpravám z redakce: zaslat upravené zpět do 3 týdnů nejpozději
 • Termín pro recenzenta: 1 měsíc
 • Úpravy autora: 1 měsíc
 • Termín vyjádření recenzenta k revizi: 3 týdny
 • Sdělení autorovi o výsledku recenzního řízení: do 5 dnů od obdržení vyjádření vedoucí redaktorky.