Číslo 1, ročník 7, 2013

Editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři, příznivci E-psychologie,

právě jste otevřeli nové číslo našeho časopisu. Tímto jste symbolicky, ale i fakticky vstoupili do světa sedmého ročníku E-psychologie a to ještě v roce, který má ve své koncovce druhé významné číslo třináct.

Co my z redakce od tohoto numerologicky významného ročníku očekáváme? Co potřebujeme, aby tento rok byl šťastný? Jsou to zejména hodnotné články, spokojení čtenáři, kompetentní recenzenti a případné uznání odborné úrovně E-psychologie. Jak se nám naše přání plní nebo kdy se mohou splnit? Jsme rádi, že váš zájem o publikování je stále velký a nám se díky tomu daří vybírat jen příspěvky kvalitní. Přáli bychom si, aby náš časopis byl přijímán odbornou psychologickou veřejností v Čechách a na Slovensku jako časopis s vědeckou erudicí a v němž má smysl během roku nejen listovat, ale i publikovat. Chtěli bychom však i trochu víc, a to uveřejňovat kvalitní zahraniční příspěvky. Jsme proto rádi, že se nám daří oslovovat ke spolupráci renomované kolegy-recenzenty a také rozšiřovat okruh členů Advisory Board o další kolegy ze zahraničí.

Před dvěma lety jsme vám také slíbili, že se zaměříme na opětovné zařazení našeho časopisu do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace na konci března letošního roku schválila postup pro tvorbu nového „pozitivního“ seznamu časopisů. Do 7. května musí redakce předložit požadované materiály a my doufáme, že od 1. července 2013 bude E-psychologie do Seznamu znovu zařazena. K tomu je potřeba i trochu štěstí, proto nám prosíme držte pěsti.

S nadcházejícím jarem se začíná měnit vzhled časopisu. Jistě uvítáte několik drobných, leč užitečných novinek na webovém rozhraní E-psychologie. Jde o vylepšení pro snazší orientaci a vyhledávání. Upravili jsme například obsah tak, aby aktuální číslo časopisu bylo vždy nahoře a seskupili jsme autory článků do abecedního rozklikávacího řazení.

Určitě vás zajímá, co vás v dnešním vydání E-psychologie konkrétně čeká. První číslo letošního ročníku obsahuje celkem tři výzkumné studie a dvě recenze na odborné knihy.
Na vysokých školách se blíží období zkoušení a ověřování znalostí studentů. Autoři Marek Preiss, Alena Nohavová a Iva Stuchlíková se ve svém článku věnují aktuálnímu tématu poctivosti a podvádění během vysokoškolského studia. Ve dvou popsaných pilotních studiích se zaměřují na postoje vysokoškolských studentů k podvádění a na realizované způsoby podvádění včetně jejich četnosti, na vztah mezi podváděním a pracovními hodnotami studentů, na souvislosti mezi podváděním a religiozitou a nakonec na vztah mezi podváděním a vybranými společensko-ekonomickými ukazateli.
Druhý článek se věnuje specifickému tématu vlivu míry konzumace alkoholu na prožívání smysluplnosti života u pacientů v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. Výzkum autora článku Martina Slabého vychází z kvalitativní analýzy polostrukturovaných rozhovorů, z dat numerických posuzovacích škál a dalších speciálních diagnostických metod.
Ti z vás, které řešená problematika zaujme, si mohou přečíst téma velmi podobné ve výzkumné studii Gabriely Šebokové a Marty Popelkové. Autorkám jde v článku o předložení souhrnných teoretických informací k vnímání vlastního já z pohledu koncepcí sebeuvědomění. Přehledová studie nese název „Indukovanie a meranie sebauvedomovania“.

V rubrice Recenze se Václav Hošek pokusil shrnout přednosti a nedostatky nové publikace z oblasti sportovní psychologie. Kniha s názvem „Psychologie sportu“ je podle autora recenze víceméně informační zejména pro studenty středních a vysokých škol. Z odborného hlediska recenzenta však autoři knihy sportu křivdí, protože jej interpretují především jako zdroj psychologických problémů.
Kniha „Migréna“ Olivera Sackse, jejíž překlad vyšel v České republice v loňském roce, lze podle recenzentky Zdeňky Chovancové označit jako bohatý, pečlivý a detailní historizující popis faktů doplněný současnými objevy (ty však limituje datum vydání originálu knihy v roce 1992) této nemoci. Ač autorka recenze text knihy neoznačuje za relaxační, přesto doufáme, že některé z vás podrobná recenze zaujme a knihu si na jejím základě případně přečte.

Vážení přátelé, dovolte nám popřát vám v nadcházejícím jarním čase, aby vás neustále provázela dobrá nálada a úsměv na rtu. Snad nám letošní rok s třináctkou na konci přinese jen to dobré a pozitivní. Vždyť E-psychologie slaví sedmé narozeniny :-)

Pavel Michálek
duben 2013

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Recenze