Číslo 3, ročník 4, 2010

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

s radostí vám přinášíme další číslo našeho časopisu E-psychologie, které se mi jeví být velmi bohaté a pestré svým obsahem. V tomto čísle najdeme tři výzkumné studie, dvě přehledové studie, jeden příspěvek z praxe, jednu zprávu a dvě recenze. Z hlediska kvantity i kvality tak můžeme vidět, že náš časopis vzkvétá, ač nebyl v roce 2010 z formálních (a dle mého osobního názoru sporných) důvodů zařazen do „seznamu recenzovaných časopisů“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Komentář vedoucí redaktorky doc. Ireny Sobotkové k tomu tématu najdete níže. České hodnocení výkonu vědy je však velkým tématem diskuse samo o sobě a nechme toto téma raději osobám zodpovědným (viz např. diskuse v rámci odborné skupiny České fyzikální společnosti JČMF Organizace výzkumu).

V tomto čísle najdeme dva články týkající se tématu poruch příjmů potravy, první od Petry Léblové, který se zabývá souvislostmi poruch příjmu potravy a vztahu k imaginaci respektive „závislosti na poli“. Druhý článek je od Marka Kolaříka a popisuje praktické zkušenosti o využití externalizačního rozhovoru při práci s poruchami příjmu potravy. Další článek, který je využitelný v klinickém kontextu, je od Zuzany Tulcové a Jana Vančury a zabývá se péčí o duševní zdraví osob s mentálním postižením. Poslední empirická studie od Chamindy Shaman Herath je v angličtině a pojednává o předvídání změny chování v rámci „teorie plánovaného chování“.

Zajímavé jsou také obě přehledové studie, první od Leoše Zatloukala se zabývá utvářením teorií a jejich významem pro poznávání a praxi, přičemž autor také popisuje medicínský a kontextuální model a jejich důsledky pro výzkum a praxi v psychoterapii. Druhá teoretická studie od Aleny Slezáčkové představuje aktuální směr pozitivní psychologie, ukazuje jeho východiska a vývoj. Autorka také uvádí aplikační možnosti poznatků pozitivní psychologie a jejich potenciální úskalí.

Dále si v tomto čísle E-psychologie můžete přečíst zprávu od Marie Lhotové z Mezinárodní konference expresívních terapií „Space for Art Therapies“, která se konala v červnu 2010 v Praze. Součástí tohoto čísla jsou také dvě recenze, první napsal Jiří Hoskovec na „Velký psychologický slovník“ (Hartl, P., Hartlová, H.) , druhou Jaroslava Raudenská na knihu „Hysterie – strach z odmítnutí“ od Heinz-Petera Röhra.

Vidíme tak, že obsah tohoto čísla je skutečně pestrý. Za redakci E-psychologie můžeme slíbit, že se budeme snažit nadále vytvářet kvalitní český recenzovaný časopis publikující stati z oboru psychologie. Náš časopis neděláme pro „vědecké body“, ale pro vás, pro čtenáře, kteří se pohybujete ať už v oblasti vědy, klinické a poradenské psychologie, psychologie práce anebo se jen o psychologii zajímáte. Věřím, že vás aktuální číslo E-psychologie zaujme.

David Šmahel
Listopad 2010

_____________­__________________ Oznámení z redakce _____________­__________________

Rozhodnutím Rady pro výzkum, vývoj a inovace ze dne 30. 6. 2010 byla E-psychologie vyřazena ze Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Současný aktualizovaný seznam 2010 je (oproti původnímu plánu) uzavřený, má platnost do 31. 12. 2012. Tuto závažnou změnu považujeme za nutné komentovat.

Podle metodiky Rady z r. 2008 splňovala E-psychologie všechna odborná kritéria pro zařazení na seznam. V rozhodnutí je uvedena jako důvod vyřazení skutečnost, že E-psychologie nesplňuje podmínku dvou recenzních posudků na každý článek. Přitom v metodice z r. 2008 bylo uvedeno, že z recenzního řízení vzejdou „obvykle dva posudky“, což znamená, že jeden posudek stačil. (Pro upřesnění dodáváme, že při pochybnostech naše redakce druhý recenzní posudek vyžaduje a že některé impaktované časopisy pracují rovněž s jedním recenzním posudkem). Při aktualizaci seznamu v r. 2010 byla slova „obvykle dva posudky“ zaměněna za „nejméně dva posudky“, a to bez předchozího upozornění.

Proti tomuto postupu se ohrazujeme. Znamená mj. devalvaci dobrovolné a poctivé práce odborníků z různých akademických pracovišť v redakční radě. Stojíme za systémem redakční práce, kdy každý zaslaný článek je po prvotním posouzení v redakci předán do anonymního a nezávislého recenzního řízení. Vyhledat ochotné a v dané problematice odborně zdatné recenzenty není snadné. Respektujeme pravidlo, že recenzent nesmí být členem redakční rady nebo ze stejného pracoviště jako autor či kterýkoli ze spoluautorů.
Věříme, že čtenáři, autoři i recenzenti nastalou nepříznivou situaci pochopí a zachovají E-psychologii svou přízeň.

Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
vedoucí redaktorka

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Příspěvky z praxe

Zprávy

Recenze