Pozitivní psychologie – věda nejen o štěstí

Alena Slezáčková

Abstrakt

V příspěvku představujeme aktuální směr pozitivní psychologie. Osvětlíme východiska a dosavadní vývoj pozitivní psychologie ve světě i u nás a seznámíme s hlavními představiteli tohoto proudu. Předestřeme aplikační možnosti poznatků pozitivní psychologie a zmíníme také některá úskalí pozitivního přístupu. Reflektujeme dosavadní dění v oblasti pozitivní psychologie v České republice i na Slovensku a závěrem načrtneme možné směry, kterými se proud pozitivní psychologie může dále ubírat.

Klíčová slova

pozitivní psychologie, silné stránky, výuka psychologie

Literatura

Allport, G.W. (1961). Pattern and Growth in Personality. NY: Holt, Rinehart and Winston.

Antonovsky, A. (1984). The sence of coherence as a determinant of health. In J.D. Matarazzo et al. (Eds.), Behavioral Health (114–129). New York: John Wiley & Sons.

Aspinwall, L.G., & Staudinger, U.M. (Eds.). (2003). A psychology of human strengths: Fundamental questions and future directions for a positive psychology. Washington: APA.

Balcar, K. (1995). Životní smysluplnost, duševní pohoda a zdraví. Československá psychologie, 39,5, 420–424.

Berscheid, E. (2003). The human´s greates strength: other humans. In L.G. Aspinwall, & U.M. Staudinger (Eds.). A psychology of human strengths: Fundamental questions and future directions for a positive psychology (37–48).Washington: A­PA.

Buckingham, M., Clifton, D.O. (2001 ). Now, discover your strenghts. Free Press. Biswas-Diener, R. (2010). Practicing positive psychology coaching: Assessment, diagnosis, and intervention. New York: Wiley.

Blatný, M., Osecká, L. (1998). Zdroje sebehodnocení a životní spokojenosti: Osobnost a strategie zvládání. Československá psychologie, 42, 5, 385–394. Blatný, M., Dosedlová, J., Kebza, V., & Šolcová, I. (2005). Psychosociální souvislosti osobní pohody. Brno: Vydavatelství MSD.

Bonniwell, I. (2008). Positive psychology in a nutshell. London: PWBC. Břicháček, V., Habermannová, M. (Eds.). (2007). Studie z psychologie zdraví. Praha: Ermat.

Csikszentmihalyi, M. (1996). O štěstí a smyslu života. Praha: Lidové noviny. Damon, W. (2008). The path to purpose: Helping our children find the calling in life. New York: The Free Press.

Damon, W. (2004). The moral advantage. San Francisco: Berrett-Koehler. Delle Fave, A., Bassi, M. (2009). Sharing Optimal Experiences and Promoting Good Community Life in a Multicultural Society. Journal of Positive Psychology, 4, 280–289.

Diener, E., Biswas-Diener, R. (2008). Happiness. Unlocking the mysteries of psychological wealth. Oxford: Blackwell Publishing.

Dosedlová, J. (2008). Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. Brno: MSD. Emmons, R. A. (1999). The psychology of ultimate concerns. Motivation and spirituality in personality. New York: The Guilford Press.

Frankl, V. E. (1994). Člověk hledá smysl: úvod do logoterapie. Praha: Psychoanalytic­ké nakl.

Frederickson, B. L. (2002). Positive emotions. In C. R. Snyder, & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (120–134). New York: Oxford University Press.

Frederickson, B. L. (2009). Positivity: Top-notch research reveals the 3 to 1 ratio that will change your life. New York: Three Rivers Press.

Gardner, H. (1983). Frames of mind. New York: Basic Books.

Gardner, H., Csikszentmihalyi, M., Damon, W. (2002). Good work: When excellence and ethics meet. New York: Basic Books.

Gilman, R., Huebner, E. S., Furlong, M. J. (Eds.). (2009). Handbook of positive psychology in schools. NY: Routledge.

Gillham, J.E., Seligman, M. (1999). Footstep on the road to a positive psychology. Behaviour Research and Therapy, 37, 163–173.

Greenberger, E. (1984). Defining psychosocial maturity in adolescence. Advances in Child Behavioral Analysis and Therapy, 3, 1–37.

Halama, P. (2007). Zmysel života z pohľadu psychologie. Bratislava: SAP. Halama, P. (2002). Vývin a konštrukcia škály životnej zmysluplnosti. Československá psychologie, 46, 3, 265–275.

Halama, P. (2001). Slovenská verzia Snyderovej Škály nádeje: Preklad a adaptácia. Československá psychologie, 45, 2, 135–141.

Held, B. S. (2004). The negative side of positive psychology. Journal of Humanistic Psychology, 44,9–46.

Held, B.S. (2002). The tyranny of the positive attitude in America: Observation and speculation. Journal of Clinical Psychology, 58, 965–992.

Hnilica, K. (2006). Diagnóza a věk moderují vztah mezi zdravím, emočním životem a spokojeností se životem. Československá psychologie, 50, 6, 489–506.

Hoskovcová, S. (2006). Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada. Hošek, V. (2003). Psychologie odolnosti. Praha: Karolinum.

Jahoda, M. (1958). Current Concepts of Positive Mental Health. New York: Basic. Kebza, V., Šolcová, I. (2003). Well-being jako psychologický a zároveň mezioborově založený pojem. Československá psychologie, 47, 4, 333–345.

Kebza, V., Šolcová, I. (2008). Hlavní koncepce psychické odolnosti. Československá psychologie, 52, 1, 1–19.

Keyes, C. L. M. (2009). The black-white paradox in health: Flourishing in the face of inequality. Journal of Personality 77, 1677–1706.

Keyes, C. L. M. (2002). Flourishing: Positive psychology and the life well-lived. Washington, DC: APA.

Klicperová, M. (1997). Občanské ctnosti a transformace společnosti. Československá psychologie, 41, 2, 97–108.

Kobasa, S.C., Maddi, S, Khan, S. (1982). Hardiness nad health. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1–11.

Kohlberg, L. (1981). Essays on moral development: Vol.1. The psychology of moral development. New York: Harper & Row.

Kohlberg, L. (1984). Essays on moral development: Vol.2. The psychology of moral development. San Francisco: Harper & Row.

Kováč, D. (1997). Ctnosti – faktorové vlastnosti – systémové regulátory. Československá psychologie, 41, 6, 559–564.

Kováč, D. (2001). Kvalita života – naliehavá výzva pre vedu nového storočia. Československá psychologie, 45, 1, 34–44.

Kováč, D. (2007). Psychológiou k metanoi. Bratislava: SAV, Veda. Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.

Křivohlavý, J. (2004). Pozitivní psychologie. Praha: Portál.

Křivohlavý, J.(2006). Psychologie smysluplnosti existence. Praha: Grada.

Křivohlavý, J.(2007). Psychologie vděčnosti a nevděčnosti. Praha: Grada.

Křivohlavý, J. (2009). Psychologie moudrosti a dobrého života. Praha: Grada.

Larsen, J. T., Hemenover, S.H., Norris, C.J. & Cacioppo, J.T. (2003). Turning adversity to advantage: On the virtues of the coactivation of positive and negative emotions. In L. G. Aspinwall & U.M. Staudinger (Eds.), A psychology of human strengths. Fundamentals questions and future directions for a positive psychology (211–225).Washington, DC: APA.

Linley, A. (2008). Average to A+: Realising strengths in yourself and others. Coventry, UK: CAPP Press.

Linley, P. A., Willars, J., Biswas-Diener, R. (2010). The Strengths book. Coventry, UK: CAPP Press.

Linley, P. A., Joseph, S. (2004). Positive psychology in practice. New Yersey: J.Wiley and sons.

Lopez, S. J. (Ed.). (2009). The Encyclopedia of Positive Psychology. NY: Wiley-Blackwell.

Lopez, S. J., Snyder, C. R. (Eds.). (2006). Positive Psychological Assessment. A Handbook of Models and Measures. Washington, DC: APA.

Mareš, J. (2001). Pozitivní psychologie: důvod k zamyšlení i výzva. Československá psychologie, 45, 2, 97–117.

Mareš, J. a kol. (2006). Kvalita života dětí a dospívajících I. Brno: MSD.

Mareš, J. a kol. (2007). Kvalita života dětí a dospívajících II. Brno: MSD.

Mareš, J. (2008). Posttraumatický rozvoj: nové pohledy, nové teorie a modely. Československá psychologie, 52, 6, 567–583.

Mareš, J. (2009). Posttraumatický rozvoj: výzkum, diagnostika, intervence. Československá psychologie, 53, 3, 271–290.

Maslow, A. H. (2000). Ku psychológii bytia. Modra: Persona.

Míček, L. (1986). Duševní hygiena. Praha: SPN.

Nakamura, J., Csikszentmihalyi, M. (2003). The motivation sources of creativity as viewed from the paradigma of positive psychology. In L. G. Aspinwall, & U. M. Staudinger (Eds.). (2003), A psychology of human strengths: Fundamental questions and future directions for a positive psychology (257–270). Washington: APA.

Ong, A.D., Van Dulmen, M. H. M. (2007). Oxford Handbook of Methods in Positive Psychology. New York: Oxford University Press.

Pargament. K. I. (2007). Spiritually integrated psychotherapy: Understanding and addressing the sacred. New York: The Guilford Press.

Peterson, Ch., Seligman, M.E.P. (2004). Character strengths and virtues. A Handbook and classification. New York: Oxford University Press.

Peterson, Ch. (2006). A Primer in positive psychology. New York: Oxford University Press.

Resnick, S., Warmoth, A., Serlin, I.A. (2001). The humanistic psychology and positive psychology connection: Implications for psychotherapy. Journal of Humanistic Psychology, 41, 73–101.

Rogers, C. R. (1995). Ako byť sám sebou. Bratislava: Iris.

Rogers, C. R. (1998). Způsob bytí. Praha: Portál.

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal vers. external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80, 609.

Ruch, W., Proyer, R .T., Harzer, C., Park, N., Peterson, C., Seligman, M.E.P. (2010a). Values in Action Inventory of Strengths (VIA-IS). Adaptation and validation of the German version and the development of a peer-rating form. Journal of Individual Differences, 31, 3, 138–149.

Ruch, W., Harzer, C., Proyer, R.T., Park, N., & Peterson, C. (2010b). Ways to happiness in German-speaking countries. The adaptation of the German version of the Orientations to Happiness Questionnaire in paper-pPencil and internet samples. European Journal of Psychological Assessment, 26, 3, 224–231 . Ruisel, I. (Ed.). (2006). Múdrosť – inteligencia – osobnosť. Bratislava: ÚEP SAV.

Ruisel, I. (2000). Šťastie ako psychologický konštrukt. In Sborník příspěvků z konference Sociální procesy a osobnost, (179–184). Brno.

Ryff, C. D. (1989). Happines is everything, or is it? Explorations of the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069–1081.

Ryff, C. D., Singer, B. (2003). Ironies of the human condition: Well-being and health on the way to mortality. In L .G .Aspinwall, & U.M. Staudinger (Eds.), A Psychology of human strengths: Fundamental questions and future directions for a positive psychology (271–288). Washington: APA.

Říčan, P. (2006). Spiritualita jako klíč k osobnosti a lidským vztahům. Československá psychologie, 50, 2, 119–137.

Seligman, M. E. P., Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55, 5–14.

Seligman, M. E. P.(2003): Opravdové štěstí: pozitivní psychologie v praxi. Praha: Ikar.

Seligman, M. E. P. (1991). Learned optimism. New York: Knopf. Seligman, M. E. P., Randal, M. E., Gillham, J., Reivich, K. & Linkins, M. (2009). Positive education: positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 35, 3, 293–311.

Seligman, M. E. P. (in press). Flourish. New York: Free Press.

Seligman, M. E. P., Peterson, Ch. (2003). Positive clinical psychology. In L.G. Aspinwall & U.M. Staudinger. (Eds.), A Psychology of human strengths: Fundamental questions and future directions for a positive psychology (305–316). Washington, DC: APA.

Scheier, M. F., Carver, C. S. (1985). Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4, 219–247.

Slezáčková, A. (2010a). 21. století přináší pozitivní psychologii. Psychologie dnes, 16, 6, 32–33.

Slezáčková, A. (2010b). Příspěvek pozitivní psychologie oblasti výchovy a vzdělávání. In Sborník příspěvků z konference Škola jako místo setkávání. (150–163). Praha: FF UK.

Slezáčková, A. (2009). Posttraumatický rozvoj u rodičů onkologicky nemocných dětí v kontextu pozitivní psychologie. Disertační práce. Brno: FF MU.

Slezáčková, A. (2008). Místo pozitivní psychologie ve výuce ostatních psychologických disciplín. In Sborník prací FF MU, P12, 99–106.

Smékal, V. (2006). Víš, jak žít? Brno: Cesta.

Snyder, C. R., & Lopez, S.J (Eds.). (2002). Handbook of positive psychology. New York: Oxford University Press.

Snyder, C. R., & Lopez, S.J (Eds.). (2007). Positive psychology. Thousand Oaks: Sage Publications.

Stríženec, M. (2001). Psychologické aspekty spirituality. Československá psychologie, 45,2, 118–126.

Šolcová, I. (2005). Stinné stránky pozitivní psychologie. Československá psychologie, 49, 4, 363–366.

Van Oudenhoven, J. P. (2010). Cross-cultural differences in importance of virtues. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference psychologie osobnosti. ECP 15 Program and Abstracts, 117. Brno: PsU AV ČR.

Zimbardo, P. (2009). The Lucifer Effect. How Good People Turn Evil. London: Rider.

Zobrazit celé Skrýt