Školní psycholog - ohrožený druh? Současná situace ve školním poradenství v České republice

Eleonora Smékalová

Počet školních psychologů a školních speciálních pedagogů pracujících jako školní specialisté ve školách postupně narůstá, a to mimo jiné též díky projektům Evropské unie. Projektová podpora však končí, což přináší nejen nutnost hledání trvalých systémových zdrojů pro financování školních specialistů, ale také otázku, kdo bude zajišťovat metodickou podporu, vzdělávání a vůbec kvalitní rámec školního poradenství. Toto poradenství je chápáno jako součást systému pedagogicko psychologického poradenství, nicméně v praxi s ním není systémově provázáno. Existující Asociace školní psychologie ČR, která by mohla hájit zájmy školních psychologů, starat se o správné chápání této profese a rozvíjet dobrou praxi, v tomto směru nefunguje. Na Katedře psychologie FF UP v Olomouci dochází k podpoře školní psychologie a školního poradenství jak v rámci výuky pregraduálního studia, tak v rámci kurzů celoživotního vzdělávání, které navštěvují především školní specialisté fungující již v praxi. Dlouhodobě se zde také realizují metodické schůzky pro školní psychology v celém regionu a organizují se na danou oblast zaměřené semináře. To, co však v současné době chybí, je jasné deklarování podmínek práce školních psychologů, provázání jejich práce s dalšími službami poradenství pro školy, vize rozvoje této profese do budoucna, systémová podpora metodická a supervizní. Situaci by mohlo zlepšit pružné fungování profesní platformy, která by skrze zakladatele, dlouhodobé mluvčí, ale i nově se angažující, mladé kolegy z oboru, shromažďovala důležité informace k dobré praxi školního poradenství, upozorňovala na možná rizika a komunikovala s odbornou veřejností a se zřizovateli škol.

Klíčová slova

školní specialista, školní psycholog, školní poradenství

Literatura

Kavenská, V., Smékalová, E., Šmahaj, J. (2012). Pohled školních psychologů na některé aspekty jejich práce. In Dolejš, M. et al. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 117–123.

Kavenská, V., Smékalová, E., Šmahaj, J. (2011). Výzkum v oblasti školní psychologie v ČR. E-psychologie [online], 5 (4), 55–67 [cit. 18.1.2012]. Dostupný z WWW: <http://e-psycholog.eu/…ska-etal.pdf>.

Keřt, R. (2014). Kritická místa profese školních psychologů. Nepublikovaná bakalářská diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého.

Mareš, J. (1998). Situace školní psychologie v ČR. Školský psychológ, 1, 7–14.

Mikulková, G., Šrahůlková, K. (eds.) a kol. (2014). Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb: Postupy a doporučení jejího rozvoje. Metodická zpráva č.7, RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb [online].[cit. 2014–08–04]. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha. Dostupné na WWW: http://www.nuv.cz/…klepy4_8.pdf.

Smékalová, E. (2009). Do Schools Need Psychology or Psychologists? (Looking for a good model of psychological consulting for school practice). In D. Heller, M. Charvát, & I. Sobotková (eds.), Psychologické dny 2008: já & my a oni: CD s plnými texty příspěvků: XXVI. psychologické dny, 4.-6. září 2008, Olomouc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií.

Štech, S., Zapletalová, J. (2014). Úvod do školní psychologie. Praha: Portál. Věstník MŠMT ČR (2005). Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole. Sešit 7.

LXI, červenec 2005, sešit 7, s. 1–9. Dostupné z WWW: <http://aplikace.msmt.cz/DOC/7-2005.doc>

Zobrazit celé Skrýt