Smysl života a závislost na alkoholu

Martin Slabý

Abstrakt

Cílem naší práce bylo zjistit, jaký je vztah mezi mírou konzumace alkoholu a prožíváním smysluplnosti v kontextu celého života u vybraných pacientů v Psychiatrické léčebně v Kroměříži na oddělení 20. Za tím účelem jsme u šesti respondentů provedli v září 2009 kvalitativní analýzu polostrukturovaných rozhovorů a využili jsme data získaná numerickými posuzovacími škálami a standardizovanými diagnostickými metodami Existenciální škály a Dotazníku závislosti AUDIT. Zjistili jsme, že všichni respondenti výzkumu vnímají bohatou šíři hodnot důležitých v jejich životě, jako např. různou podobu vztahů mezi lidmi, význam práce nebo pomoci ostatním lidem. Celkově respondenti vnímají svůj život jako smysluplný a stejně naplňující v porovnání s ostatními lidmi. Na druhé straně všichni respondenti popisovali vnitřní prázdnotu a pocit bezsmyslnosti v důsledku pro ně vysoké míry konzumace alkoholu. Dva respondenti k tomu uvedli, že malé množství alkoholu jim pomáhalo, aby byl jejich život smysluplnější. Závěrem lze konstatovat, že u většiny respondentů byla shoda mezi výpovědí ve formě polostrukturovaného rozhovoru, vlastním posouzením na numerické posuzovací škále a výpovědí zachycenou standardizovanými diagnostickými metodami Existenciální škály a Dotazníku závislosti AUDIT.

Klíčová slova

závislost na alkoholu, smysl života, existenciální analýza

Literatura

Babor, T., F, Higgins-Biddle, J. C., Saunders, J. B., & Monteiro, M. G.(2001). AUDIT, The Alcohol Use Disorders Identification Test, Guidelines for Use in Primary Care. Second Edition. World Health Organization [online], [cit. 2009–08–08]. Dostupný z WWW: <http://apps.who.int/…SB_01.6a.pdf>.

Blatný, M., Čermák, I. & et al. (2004). Manuál Brněnského výzkumu celoživotního vývoje člověka. Zprávy – Psychologický ústav AV ČR. Roč. 10, č. 4.

Bolek, T. (2001). Vývoj smysluplnosti života klientů v terapeutické komunitě pro drogově závislé. Brno: Filozofická fakulta MU.

Doležalová, P. (2006). Kvalita života drogově závislých v terapeutických komunitách. Adiktologie, VI, 1, s. 13–25.

Frankl, V. E. (1990). Dynamika a hodnoty. Československá psychologie, 34, č. 6. Freedman, J. a kol. (2009). Narativní psychoterapie. Praha: Portál.

Halama, P., & Timuľák, L. (2004). Zmeny zmyslu života v resocializácii drogovo závislých z pohľadu klientov. Logoterapie. Človek při hľadaní seba samého – logoteoretický prístup. Zborník príspevkov z 2. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava, s. 137–147.

Kavenská, V. (2007). Existenciální kontext závislosti na alkoholu. Olomouc: Filozofická fakulta UP.

Kubáčková, E. (2007). Možnosti využití principů logoterapie a existenciální analýzy při sociální a terapeutické práci s drogově závislými klienty Psychiatrické léčebny Kroměříž. Brno, Filozofická fakulta MU.

Längle, A. (1993). Personale Existenzanalyze, in Wertbegegnug. Phänomene und methodische Zugänge. Wien: GLE-Verlag.

Längle, A. (1997): Süchtig sein. Entstehung, Formen und Behandlung von Abhängigkeiten. Wien, Facultas Universitätsverlag.

Längle, A. (2000). Die existentielle Wirklichkeit. Ein existenzanaly­tisches Verständnis fundamentalen Bezogenseins. Fazekas T (Hg) Die Wirklichkeit der Psychotherapie. Beiträge zum Wirklichkeistbe­griff. Klagenfurt: Kitab.

Längle, A. (2001). ESK – Existenciální škála. Praha: Testcentrum.

Längle, A. (2002). Smysluplně žít: Aplikovaná existenciální analýza. Brno: Cesta.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha, Grada.

Pazderová, M. (2000). Psychologické aspekty závislosti. Olomouc: Filozofická fakulta UP.

Samková, D. (2012). Smysl života u závislých na alkoholu. Olomouc: Filozofická fakulta UP.

Slabý, M. (2007). Smysl života a závislost na alkoholu v kontextu adiktologie v pojetí existenciální analýzy Alfrieda Längleho. Brno: Fakulta sociálních studií MU.

Slabý, M. (2009). Systemický přístup a existenciální analýza v kontextu adiktologie. Olomouc: Filozofická fakulta UP.

Štěpánková, M. (1995). Analýza smyslu života u pacientů závislých na alkoholu. Brno: Filozofická fakulta MU.

Tumpachová, N. N. (2005). Hodnocení smyslu života v průběhu psychoterapie osob závislých na návykových látkách. Adiktologie, 5(4), 504–515.

Zobrazit celé Skrýt