Zdravotní aspekty nezaměstnanosti

Kateřina Malindová

Abstrakt

Placené zaměstnání se v naší společnosti stalo důležitou součástí osobní identity, neboť uspokojuje potřebu finančního příjmu, umožňuje společenský kontakt a strukturuje čas. Nezaměstnanost je vysoce stresující životní událost, která způsobuje dopad nejen na psychické, ale i fyzické zdraví. Může tak vyvolávat psychické důsledky úzkosti, deprese atd. Na zdravotní stránce nezaměstnaných osob se významně spolupodílí psychologické faktory s fyziologickou predispozicí k nemocem. S ohledem na významné individuální rozdíly mezi nezaměstnaností a zdravím je obtížné nalézt jednoznačnou souvislost. Mezi obzvláště ohroženými jsou osoby s nižším socioekonomickým statusem. Hlavním záměrem této přehledové studie je především upozornit na značnou komplexnost problému nezaměstnanosti v oblasti výzkumu zdraví.

Klíčová slova

nezaměstnanost, zdraví, stres

Literatura

Baštecká, B., & Goldmann, P. (2001). Základy klinické psychologie. Praha: Portál.

Boleloucký, Z. (2002). Nezaměstnanost a zdraví. In B. Buchtová a kol., Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém (129–159). Praha: Grada Publishing.

Bruthans, J. (2008). Úloha sociálních a ekonomických faktorů v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Cor Vasa, 50 (7–8), 309 – 312.

Buchtová, B. (1999). Nezaměstnanost je jako nevyléčitelná nemoc. Psychologie Dnes, 5, 8–11.

Buchtová, B. (2000). Nezaměstnanost a zdraví. Psychologie Dnes, 5.

Buchtová, B. (2008). Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných. In O. Řehulková, E. Řehulka, M. Blatný, J. Mareš (Eds.), Kvalita života v souvislostech zdraví a nemocí (98–113). Brno: MSD.

Buchtová, B., & Filo, P. (2008). Den v životě nezaměstnaného. Psychologie v ekonomické praxi, XLIII (3–4), 17–33.

Cobb, S., & Kasl, S. V. (1977). Termination: The consequences of job loss. Ohio: US Department of Health, Education and Welfare, Cincinatti.

Čížková, J., & Vysloužil R. (1994). Podíl osobnostních a situačních proměnných v prožívání ztráty zaměstnání. Psychologie v ekonomické praxi, XXIX(1–2), 9–30.

Eisenberg, P., & Lazarsfeld, P. F. (1938). The psychological effects of unemployment. Psychological Bulletin, 35, 358–390.

Frankl, V. E. (2006). Lékařská péče o duši. Základy logoterapie a existenciální analýzy. Brno: Cesta.

Goldberg, D. P. (1972). The detection of psychiatric illness by questionnaire. Oxford: University Press.

Grzywacz, G. J., & Ettner, S. L. (2001). Workers´s per­ceptions of how jobs affect health: A social ecological perspective. Journal of Occupational Health Psychology, 6 (2), 101–113.

Jahoda, M. (1982). Employment and unemployment. Cambridge: Cambridge University Press.

Jahoda, M. (1988). Economic recession and mental health: Some conceptual issues. Journal of Social Issues, 44 (4), 13–23.

Jahoda, M., Lazarsfeld, P. F., & Zeisel, H. (1971). Marienthal: The sociography of an unemployed community. London: Tavistock.

Jenkins, D. C. (1982). Behavioral perspectives on health risks among the disadvantaged. In D. L. Parron, F. Solomon & D. C. Jenkins (Eds.), Behavior, health risks and social disadvantage (3 – 12). Washington, D.C.: National Academy Press.

Jesenský, J. (1995). Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Praha: Karolinum Univerzita Karlova.

Kasl, S.W., Gore, S., & Cobb, S. (1975). The experience of losing a job: Reported Changes in health, symptoms and illness behavior. Psychosomatic Medicine, 37, 106–121.

Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia.

Kulik, L. (2000). Jobless men and women: A comparative analysis of job searching intensity, attitudes toward unemployment, and related responses. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, 487–501.

Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.

Mareš, P. (1998). Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství.

Marsden, D. (1982). Workless. London: Penguin, Croom Helm.

McKee-Ryan, F.M., Song Z., Wanberg, C.R., & Kinicki, A.J. (2005). Psychological and physical well-being during unemployment: A meta-analytic study. Journal of Applied Psychology, 90 (1), 53–76.

Mikšík, O. (2001). Zjišťování bazální struktury a dynamiky autoregulace, integrovanosti a psychické odolnosti osobnosti dotazníkem SPARO. Praha: Diaros.

Murphy, G., & Athanasou, J. A. (1999). The effect of unemployment on mental health. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 72, 83–200.

Novosad, L. (2002). Kapitoly ze základů speciální pedagogiky. Somatopedie. Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Šolcová, I., & Kebza V. (1999). Sociální opora jako významný projektivní faktor. Československá psychologie, 43, 1, 19–38.

Šolcová, I., & Kebza V. (2001). Nezaměstnanost a zdraví. Československá psychologie, 45 (2), 127–132.

Šolcová, I., & Kebza V. (2006). Subjektivní zdraví: Současný stav poznatků a výsledky dvou českých studií. Československá psychologie, 50, 1, 1–15.

Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. (4. vydání). Praha: Portál.

Warr, P. (1985). Twelve questions about unemployment and health. In R. Roberts, R. Finegan, D. Gallie, (Eds.), New approaches to economic life. Manchester: Manchester University Press.

Zwicker, B. (1934). K sociologii nezaměstnanosti. I. Sociologická revue, 4 (4), 296–305.

Zwicker, B. (1935). K sociologii nezaměstnanosti. II. Sociologická revue, 5 (1–2), 35–43.

Yterdahl, T., Fugelli, P. (2000). Health and quality of life among long-term unemployed. Tidsskr. Nor. Laegeforen, 120, 11, 1308 – 1311.

Zobrazit celé Skrýt