Číslo 2, ročník 8, 2014

Editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,

s prvními dny prázdnin a dovolených jsme pro vás připravili letní číslo E-psychologie. V redakci jsme během jara pracovali mimo jiné na tom, aby náš časopis splňoval kritéria pro zařazení do databáze Scopus. Podstatným krokem, který se podařil, bylo přizvání sedmi zahraničních kolegů do Advisory Board, takže v současnosti máme v našem širším redakčním kruhu kolegyně a kolegy nejen z okolních zemí (Slovenska, Polska), ale i z Francie, Velké Británie, Španělska, Slovinska, Malty, ze vzdáleného Mexika, Indie a Jihoafrické republiky. Otevíráme se tak mezinárodní spolupráci nejen na úrovni redakční práce, ale i na úrovni obsahu časopisu – vítáme příspěvky zahraničních autorů.

V tomto čísle se můžete seznámit se zajímavou výzkumnou studií Petera Halamy a Stanislavy Semancové o smysluplnosti života u starších lidí. Smysl života je zde pojímán jako jeden z hlavních konceptů pozitivní psychologie. Dále přinášíme tři přehledové studie. Marek Preiss, David Krámský a Tereza Příhodová se zabývají problematikou morálního usuzování a jednání v kontextu integrity osobnosti. Daniel Durkáč upozorňuje na to, že evoluční psychologie obohacuje pohled tradičních psychologických škol na depresi o nový, pozitivní rozměr. Deprese může být totiž vnímána jako činitel, který má adaptační funkci a umožňuje rozvoj seberegulačních schopností člověka. Velmi speciálnímu tématu se věnuje příspěvek Aleny Kajanové, Martina Eisenbergera a Alana Bulavy, kteří studovali a shrnuli výzkumy o psychických potížích (zejména úzkostných a depresivních stavech) po zavedení implantabilních kardioverterů – defibrilátorů u pacientů s vysokým rizikem vážných srdečních arytmií. Jsme také rádi, že po delší době můžeme nabídnout příspěvek z praxe, a sice kazuistiku o využití tréninku kognitivních funkcí u ženy s postpsychotickým kognitivním deficitem.

Zprávy ze dvou odborných akcí jsou doplněny fotografiemi. První je z mezinárodního studentského sympozia, které uspořádali studenti psychologie z University of New York v Praze a Empire State College (New York). Druhá zpráva informuje o mezinárodním sympoziu Aplikace principů kognitivní psychologie v praxi, které se konalo v květnu 2014 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Tato odborná akce byla uspořádána na počest významného životního jubilea prof. PhDr. Josefa Švancary, CSc. Aktuální číslo E-psychologie uzavírají dvě recenze. První z nich velmi detailně hodnotí monografii T. Řiháčka, I. Čermáka, R. Hytycha a kolektivu „Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy“ (recenzi napsal Jaroslav Hroch). Druhá recenze, od Bohumila Ptáčka, představuje knihu „Dopravní psychologie pro praxi. Výběr, výcvik a rehabilitace řidičů“, kterou publikovali Matúš Šucha, Vlasta Rehnová, Martin Kořán a Dana Černochová v nakladatelství Grada.

Kromě zajímavého čtení bych vám ráda za celou redakci E-psychologie popřála příjemnou atmosféru všech letních dní, dostatečný odpočinek i hodně inspirativních zážitků při cestování, poznávání nových krajin a setkávání se s pozoruhodnými lidmi.

Irena Sobotková
(červen 2014)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Příspěvky z praxe

Zprávy

Recenze