Číslo 1, ročník 1, 2007

Editorial

Milí čtenáři,

máte před sebou první číslo elektronického časopisu pro psychologii s názvem E-psychologie jako výsledek nového projektu Českomoravské psychologické společnosti. Při promýšlení koncepce časopisu jsme byli vedeni snahou urychlit přesun informací mezi autory a čtenáři z řad psychologické obce a přitom zachovávat obvyklou úroveň seriózních odborných časopisů. V záplavě informací rádoby psychologických, které se na nás valí ze všech stran, to nebude lehký úkol. Přesto věříme, že se nám to s Vaší pomocí podaří. Redakční radu tvoří zástupci jednotlivých kateder psychologie a některých výzkumných pracovišť z oboru.

E-psychologie má tyto rubriky: výzkumné studie, přehledové studie, příspěvky z praxe, zprávy z odborných akcí, recenze knih a diskuse mezi autory na aktuální témata. Časopis by měl být prostorem pro sdílení informací a dynamickou výměnu názorů mezi psychology všech věkových kategorií. Uvítáme příspěvky studentů, diplomantů a doktorandů, ale i zkušených praktiků a výzkumníků, kteří jsou ochotni se o své zkušenosti podělit. Je to otázka solidarity, dnes nepříliš vzpomínané, abychom se vzájemně obohacovali a tříbili v diskusích své názory – v zájmu našem a hlavně našich klientů.

Redakce přijímá příspěvky z různých oblastí psychologické praxe, teorie a výzkumu. Toto první číslo věnujeme problematice rodiny. Je snad jiný sociální systém, který nás tolik ovlivňuje, v němž zažíváme intimitu vztahů a máme pocit soukromí, který přináší tolik podnětů, radosti, ale i problémů? Všechny následující výzkumné studie vycházejí z diplomových prací obhájených v tomto roce. Připomínáme, že v květnu 2007 se v Praze konala Světová konference o rodině, která právě význam rodiny a důležitost odborné péče o rodinu vyzdvihla. Konference byla zorganizována u příležitosti nedožitých 90. narozenin charismatické postavy rodinné terapie, Virginie Satirové. Obsah dalších čísel zatím není tématicky vymezen, bude již do značné míry záviset na aktivitě autorů a na tom, co sami pokládáte za podstatné, zajímavé či aktuální v našem oboru.

Pište, těšíme se na Vaše příspěvky, ohlasy a názory na e-mailové adrese redakce: e.psyjournal@gmail.com. Pokyny pro autory naleznete zde: http://cmps.ecn.cz/…-casopis.pdf

Přeji Vám krásné dny plné inspirace,

Irena Sobotková

(Listopad 2007)


Vážení a milí virtuální čtenáři,

nová doba si žádá nových činů. Zkušenosti se zpracováváním sborníků z našich Psychologických dnů nám ukázaly, že virtuální spojení může být nejkratší cestou k předávání informací a komunikaci. I v našem oboru se internetový časopis ukazuje být novou šancí a výzvou. Dovolte, abychom Vám představili první číslo takového časopisu jako konkretizaci internetového projektu. Jeho životnost a přitažlivost bude ovšem záležet na aktivní spoluúčasti čtenářské a píšící obce. A tak Vás vyzývám, abyste tento časopis přijali mezi své přátele ve Vašich psychologických domovech a aktivně jej spoluutvářeli svými reakcemi a příspěvky. Těšíme se, že toto internetové fórum bude novým utužením naší společné psychologické identity a sounáležitosti.

Za radu ČMPS Jaroslav Šturma, předseda


Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Diskuse

Zprávy

Recenze