Číslo 2-3, ročník 5, 2011

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

právě se vám dostává do rukou historicky první dvojčíslo časopisu E-psychologie. Pokud vám v červnu nové vydání chybělo, dovolte nám malé vysvětlení. Redakce časopisu se vždy snažila, a v budoucnu se bude nadále snažit, předkládat své čtenářské obci vždy jen kvalitní, zajímavé studie a příspěvky ze všech oblastí psychologie. A právě přesvědčení paralelního udržení kvality s předcházejícími čísly nás vedlo k rozhodnutí spojit červnové a říjnové vydání v jedno. Věříme, že po přečtení obsahu otištěných článků vás dnešní vydání upoutá a vše si přečtete se zájmem.

Čas prázdnin a letních dovolených patří tradičně k období spojenému s relaxací a odpočinkem. Doufáme, že jste měli možnost načerpat novou energii, jste plni elánu do další práce a aktuální vydání si přečtete s chutí. Vycházející dvojčíslo je sestaveno velmi uvážlivě a přináší vám níže popsaná témata. Kterékoli téma by podle našeho názoru mohlo vyvolat Vaši touhu reagovat a my po Vaší diskusi nad některým z otištěných příspěvků toužíme. Právě podnět zamyslet se nebo dokonce sepsat vlastní úvahu ukazuje na to, že časopis je „živý“. To si přejeme nejvíce, je to totiž jediná a největší odměna za naši redakční práci.

V části výzkumných studií objevíte dvě témata, která jsou v odborné obci často diskutována. Autoři Dalibor Kučera a Jana Havigerová se věnují oblasti diagnostického potenciálu rozboru písma. Uvedený článek je zajímavý zejména z hlediska předložení řady poznatků ze zahraničních výzkumných studií. Zároveň obsahuje popis výstupů z kvalifikační práce – Projekce osobnostních rysů v písmu, na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Jsme rádi, že článek je předkládán v anglické verzi a doufáme, že některé další autory podpoří ve snaze publikovat ve světovém jazyce.

Druhé téma autorky Lenky Šrámkové popisuje studii vlivu atraktivity v sociálním kontaktu. Předložený článek vychází z provedeného předvýzkumu, kde byla objevena korelace mezi vnímanou atraktivitou a přisuzovanou důvěryhodností.

V přehledových studiích se autorka Kateřina Malindová pokusila vytvořit kompilát dostupných informací z českých i zahraničních odborných zdrojů na často rozebírané téma zdravotních aspektů nezaměstnanosti.

Na klinicko-psychologických dnech zazněl v letošním roce příspěvek ambulantního psychiatra a psychoterapeuta Jiřího Berky. V předloženém článku autor popisuje vlastní zkušenosti z praxe s lidmi, kteří strádají pocitem únavy, a právem jsme jeho článek zařadili do části Diskuse. Zejména provokativní závěr může u některých z Vás, čtenářů z psychologické obce, vyvolat přání reagovat.

Ve dnech 4. – 8. července 2011 proběhl v Istanbulu v Turecku 12. evropský psychologický kongres. Jelikož jsem měl možnost na tomto kongresu být, jsem rád, že se Daniel Heller pokusil ostatním přiblížit fantastickou atmosféru této vědecké i společenské události. Dovoluji si vyzdvihnout, že na tomto kongresu nezaniklo povědomí o české psychologii, neboť při oficiálním zahájení kongresu byla předána cena The Comenius Early Career Psychologist Award, která upozorňuje na mladé nadějné psychology. Její ustanovení iniciovala Unie psychologických asociací ČR, která se podílí na procesu výběru kandidátů. Ceremoniál předání ceny byl jeden ze čtyř možných ocenění udílených při slavnostním zahájení.

Neméně důležitým sdělením je zpráva z 19. konference Světové rady pro nadané a talentované děti konané v létě v Praze.

Poslední dva příspěvky jsou recenze knih. Autor Jiří Jakubů se věnuje monografii Psychologie osobnosti autorského kolektivu v čele s editorem Markem Blatným. Druhá recenze je od Anny Kolářové na knihu jungiánsky orientované autorky Vereny Kast s názvem Hněv a jeho smysl: podněty k seberozvoji.

V editorialu bychom rádi zmínili i jednu méně příjemnou informaci. V červnu letošního roku nám přišla zamítavá odpověď na žádost o zařazení našeho časopisu do vědecky uznávané databáze SCOPUS. Mezi výtky, označené za limity k diskvalifikaci, byly označeny zejména úzká geografická representativnost přispěvatelů a recenzentů a malá citovanost otištěných článků v odborné literatuře. Pokud vás, milí čtenáři, napadá jakýkoliv posun kupředu v nastíněných překážkách, rádi je od vás vyslechneme. Minimálně, jak můžete pomoci k úspěchu, je, že budete ochotni publikovat vy, povzbudíte do práce své kolegy, pedagogové pak své studenty a doktorandy, oslovíte své zahraniční kolegy s nabídkou spolupráce na tvorbě časopisu, případně na recenzním řízení. Časopis bude mít takovou podobu, jakou nám ji pomůžete vytvořit. K opětovnému posouzení kvality se můžeme ve SCOPUSu ucházet po dubnu 2014. Neznamená to však, že je na změny dost času, redakce se bude ucházet o znovuzařazení časopisu na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Jak předestírá sama Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace, vzhledem k tomu, že pro rok 2012 byla zahájena příprava „nové“ Metodiky hodnocení, při které Rada zvažuje uplatnit některé nové principy, nelze v současné době předjímat, zda bude Seznam ve stávajícím formátu zachován a případně opět aktualizován. Budeme doufat, že k aktualizaci dojde.

Dovolte mi vám za celou redakční radu časopisu E-psychologie popřát klidný podzim. Je pravda, že se nám začne výrazně krátit den a již nebudeme mít tolik možností trávit čas venku na sluníčku. Budeme velmi rádi, když alespoň některé z vás tato atmosféra spíše vyzývající k usednutí ke krbu bude inspirovat k sepsání příspěvku a vás ostatní minimálně k zamyšlení, kam posunout náš časopis do budoucna.

Přeji příjemné chvilky s E-psychologií,

Pavel Michálek
(září 2011)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Diskuse

Zprávy

Recenze