Číslo 2, ročník 4, 2010

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

sestavili jsme pro vás letošní druhé číslo E-psychologie – tentokrát je každá rubrika obsazena alespoň jedním sdělením. V části vyhrazené výzkumným studiím se můžete začíst do dvou článků. V prvém Matúš Šucha zkoumal osobnostní strukturu a výkonovou motivaci manažerů v podnikatelském a neziskovém sektoru. Protože pomáhající profese zkušenost s prací v neziskových organizacích často mají, bude zajímavé se dovědět, k jakým výsledkům autor při srovnávání došel. V druhém článku se Petra Sobková a Peter Tavel věnují souvislostem mezi životní smysluplností a subjektivně vnímaným emocionálním stavem u vzorku vysokoškolských studentů.

Obvyklým přehledovým studiím uveřejňovaným v E-psychologii se vymyká příspěvek autorů převážně z lékařského prostředí – Olgy Shivairové, Viktora Astera, Jaroslava Kőniga, Ladislava Machaly, Richarda Brauna a Marie Staňkové – kteří prostudovali rozsáhlou literaturu k tématu za posledních deset let a předkládají přehled výzkumů zaměřených na faktory ovlivňující kvalitu života osob s diagnózou HIV pozitivní. Článek vás seznámí mj. i s problémy, s nimiž se lidé s onemocněním AIDS musí potýkat. Stanislava Svěchotová navazuje na svůj článek v jednom z předchozích čísel, tentokrát se zamýšlí nad vlivem společnosti na posuzování osobnosti a – slovy recenzenta – „cenná je její analýza možných obranných mechanismů, které jsou ve hře při sdělování výsledků assessmentů, velmi cenné je připomenutí možných fixací a regresí v rámci psychosexuálního vývoje osobnosti a jejich nevědomé potlačení či vytěsnění.“

Na diskusní příspěvek Ireny Sobotkové z čísla 1/2010, který byl podle statistik nejvíce čteným článkem tohoto čísla, reaguje Blanka Vildová z odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl.m. Prahy a nabízí svůj pohled odborníka, který se s problematikou náhradní péče denně setkává. Eva Králová z Univerzity v Ostravě zpracovala zprávu ze vzdělávacího kurzu Successful Transitions, který poskytl pedagogům a dětským psychologům návody, zážitky i výměnu zkušeností k tématu tranzitivního období ve školském systému, jež je charakteristické rychlým přechodem, vyžadujícím změnu vzorců chování dětí. Zpráva je doplněna pěkně ilustrujícími fotografiemi. Číslo uzavírá recenze Jiřího Hoskovce, jenž upozorňuje na speciální vydání čísla časopisu Filosofická psychologie v dubnu t.r. v nakladatelství Routledge. Stručně jsou zmíněna základní témata šesti článků pojednávajících o psychofyzice.

Tolik obsah nového čísla. Rádi bychom vás ještě upozornili na několik změn v E-psychologii. V prvé řadě jsme zjednodušili posílání článků k uveřejnění, vkládají se nyní přes webové rozhraní v části Pro autory → Zaslat článek. Autoři po odeslání souboru obdrží potvrzení o přijetí od systému, který jej uložil na serveru. Přistoupili jsme k tomu ze dvou důvodů – jednak autoři tím stvrzují souhlas s podmínkami časopisu a jednak je takové uložení bezpečnější než jen v emailové schránce. Druhou změnou je implementace vyhledávání pomocí Google přímo v obsahu časopisu. Předchozí vyhledávání probíhalo v klíčových slovech a názvech článků, což je limitující. Ani tento stav není plně optimální, neboť vyhledávání v úplných textech přináší mnoho nerelevantních výsledků. Předpokládáme, že v budoucnu se podaří zkombinovat tento způsob se seznamem klíčových slov, který bude viditelně dostupný a bude tak pomůckou pro lepší vyhledávání.

V nejbližší budoucnosti nás však čeká léto a věřme, i dost slunečných dnů pro načerpání energie. Přejeme vám z redakce vydařenou dovolenou a šťastné návraty!

Jindřiška Kotrlová

Červen 2010

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Příspěvky z praxe

Diskuse

Zprávy

Recenze